Fragmenty pism (myśli) bł. Honorata Koźmińskiego

- Bóg mnie kocha jak ojciec dziecko, które ani pojmuje tej miłości, ani na nią zasłużyć nie może. (ND 181)

- Ustają w duszy oddanej Bogu, która się stała dzieckiem, wszystkie rozumowania i roztrząsania (...) wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą (...), a jeśli ma w czym swoje zdanie, to zawsze gotowa go odstąpić i ustąpić każdemu. (PTA 131)

- Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością. (P XII 107)
- Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem, abyśmy i my, z miłości ku Niemu, dziećmi się stali. (P XII 105)

- Jakże kochać powinniśmy tę Boską Dzieciną, jak Ją cenić i jakie dzięki składać za tę milczącą i bezgraniczną miłość do nas. (P XII 99)

- Siostry (...), idźcie zawsze za gwiazdą Boską świętego posłuszeństwa, a Bóg rządzić będzie wami i szczęście znajdziecie tutaj i w wieczności. (PTA 183)

- (...) niech posłuszeństwo kieruje nami zawsze i we wszystkim, dopuśćmy (pozwólmy) Bogu rządzić nami. (PTA 182)

- Choćbyś była daleko mądrzejsza od przełożonych, to niczego nie dowodzi, bo oni to jako przełożeni, a nie ty, mają łaskę od Boga do kierowania tobą, której tobie nie dano. (PTA 183)

- Nie dowierzajcie Siostry, doświadczeniu waszemu, lepsze posłuszeństwo nad doświadczenie i mądrość. (PTA 183)

- Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz. (PTA 280)

- Aby wytrwać, trzeba (tedy) najpierw słuchać słów Bożych i przyjąć je umysłem i sercem, tj. mieć wiarę żywą i wielką. (PTA 207)

- (...) wiara (tylko) zdolna pobudzić do pragnienia nieba i do ponoszenia ofiar heroicznych, by niebo otrzymać. (PTA 207)

- (...) trzeba nade wszystko wiernie spełniać rady ewangeliczne, które pełnić uroczyście przyrzekłyście. (PTA 208)

- Potrzeba wam przeto naprzód samym spełniać Ewangelię świętą, czyli regułą i ustawy swoje, a potem drugich nauczać. (PTA 205)

- Zostawcie światu jego pociechy, a Bogu dziękować będziecie sercem całym za drogę, na której was postawił. (PTA 208)

- Wiara cię nauczy, że jeśliś upadła nawet, nie powinnaś rozpaczać, bo Bóg i ze złego wyprowadzić może. (PTA 208)

- Posłuszeństwo święte, to głos Boży, co nieustannie rządzi nami. (PTA 181)

- (...) do zakonu nie wstępuje się po to, aby kochali, aby się sprawiedliwie obchodzili, aby mieć zapewnione utrzymanie, ale po to, aby się poświęcić na wszystko, co Mu się podoba. (Lsł 113)

- Łaska powołania nie byłaby tak wielką łaską, gdyby tak łatwo wytrwanie przychodziło. (Lsł 153)

- (...) zupełna poprawa, czyli reforma życia, jest przedmiotem wyboru. (ND 147)

- (...) nie czynić postanowień w oschłości. (ND 147)

- Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg zaradzi najlepiej wszystkiemu. (Lsł 165)

- Każda dusza, która została dopuszczona do ślubnego związku z Królem królów, powinna często i z wielką radością o tym wspominać i z najwyższym zapałem serca na nowo je jak najczęściej odnawiać. (P XII 19)

- Jakże wielka pokora i dobroć Twoja, że pozwalasz przemawiać do siebie. (ND 177)

- Nie mam żadnego ważniejszego interesu do Ciebie, tylko aby Cię pochwalić, uwielbić, złożyć Ci dzięki. (ND 178)

- Czy może być rzecz pożądańsza, jak się wyniszczyć na kształt kadzidła na chwałę Bożą. (P IX 90)
- Chcę być z Tobą jedno, pragnę jak kropla zanurzyć się w oceanie Twojej istoty i tak zginąć w Tobie. (ND 178)

- Trzeba wolę Bożą we wszystkim upatrywać, a nie rządzić się własnym rozumem. (Lsł 68)

- Raczej Bóg cud uczyni, niebo i ziemię poruszy, niżby miało zaszkodzić komu to, że się woli swej wyrzekł i zdał się na posłuszeństwo przełożonym swoim. (PTA 183)

- (...) wszystko Tobie polecam. (ND 178)

- Wstąpienie na drogę doskonałości dla wielu jest wstąpieniem na drogę zbawienia i ci nie powinni uważać jej jako dowolną, ale obowiązek pod utratą zbawienia. (ND 166)